Alapszabályunk értelmében az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és elfogadja az Egyesület céljait, vállalja a létesítő okirat alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését és nyilatkozik a belépési szándékáról. Az Egyesületbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes.A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

A tagsági viszony létesítéséhez írásbeli belépési nyilatkozat szükséges, melyben a leendő tag kifejezi belépési szándékát, elfogadja az Egyesület céljait és Alapszabályát, valamint a létesítő okirat alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület tagjának jogai:

részt vehet az Egyesület tevékenységében, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; 18. életévnek betöltéséig azonban csak életkorának megfelelő tisztség betöltésére választható;

indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti

a tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kéréseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

köteles megfizetni a tagdíjat az alapszabályban foglaltaknak megfelelően;

köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettséget teljesítésére;

köteles tevékenyen előmozdítani az egyesület munkáját céljainak elérése érdekében;

nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;

betartani az Alapszabályt, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatait.

 

Az egyesületnek lehet pártoló tagja, illetve tiszteletbeli tagja is (különleges jogállású tagok).

Pártoló tag bárki lehet, aki az egyesület céljaival egyetért, azonban tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással kíván részt venni.

A tiszteletbeli tagot, jelölés alapján a közgyűlés választja meg e tagságra, egyszerű többséggel nyílt szavazással, tiszteletbeli tag az lehet, aki szakmai vagy tudományos munkásságára tekintettel érdemes erre, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület tiszteletbeli tagjává válasszák.

A különleges jogállású tagok az egyesület szerveiben nem választhatnak és nem választhatóak az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv nem lehet az egyesület pártoló tagja. A pároló tag köteles megfizetni a pártoló tagdíjat az alakuló közgyűlésen elfogadottaknak megfelelően. A különleges jogállású tagok kötelesek tartózkodni attól, hogy veszélyeztessék az egyesület céljainak elérését.